firma  O spoločnosti
O spoločnosti
person

Poskytujeme poradenské a konzultačné služby v oblasti manažmentu a riadenia podniku s podporou informačných systémov, moderných technológií a efektívnych metód a nástrojov.

Pri poskytovaní konzultačných služieb sa opierame o dlhoročné skúsenosti z pôsobenia a poznania slovenského a českého trhu, ktoré stoja na najnovších vedomostiach a metódach, svoje pracovné postupy dôsledne prispôsobujeme potrebám trhu. Naším cieľom je úrovňou poskytovaných riešení usilovať o pevné obchodné partnerstvá s našimi klientmi.

Softvérové riešenia sú založené na najnovších informačných technológiách a našich skúsenostiach, čo nám umožnilo etablovať sa so softvérovými riešeniami aj na náročných zahraničných trhoch.


Vo svojej činnosti sa riadime princípmi, ktoré vedú k spokojnosti našich klientov a k zabezpečeniu ich trvalej, dlhodobej prosperity, medzi ktoré patria:
  • partnerské, obojstranne výhodné vzťahy na základe rešpektovania potrieb klienta - pracujeme ako poradcovia pri vašich podnikateľských aktivitách,
  • dôsledná organizácia a riadenie projektu na základe vopred jasne špecifikovaných cieľov a priorít odsúhlasených oboma zainteresovanými stranami,
  • spoločným hodnotením priebehu projektu a dosahovaním čiastkových cieľov,
  • zriaďovaním multifunkčných tímov pre riešenie problémov a vytváraním pozitívnej atmosféry pre vykonávanie opatrení.

Zameriavame sa hlavne na implementáciu:
  • strategického manažmentu Balanced Scorecard,
  • procesného riadenia vrátane workflow a business process reengineeringu,
  • manažmentu rizika,
  • projektového manažmentu,
  • informačných technológií pre uvedené oblasti.
222