Rýchly výber modulu
Rýchly výber aplikácie
Odporúčané aplikácie
Nápravné a preventívne opatrenia
Riadenie nezhody
Korešpondencia
Adresár

Riešenia  Q-integra  Q-integra eAudits
Riadenie auditov
Q-integra eAudits

Q-integra eAudits je SW nástroj, ktorý podporuje manažment programov auditov v organizácii (oprávnenie, stanovenie programu auditov, zavedenie a vykonávanie, monitorovanie a preskúmavanie programu auditov, zlepšovanie programu auditov). Umožňuje riadiť plány a postupy auditov, auditné otázky, ľubovoľné množstvo nastavení pre hodnotenie auditných otázok a pokynov pre súhrnné hodnotenia auditov, tvorbu čiastkových správ a záverečnej správy z auditu vrátane distribúcie, grafické zobrazovanie výsledkov auditov, hodnotenie audítorov.

Všetky funkcie Q-integra eAudits sú podporené tímovou spoluprácou (audit je služba, nie kontrola, mal by pridať hodnotu pre klienta auditu) a okamžitými prehľadmi priebehu programu auditu.

Q-integra eAudits uľahčuje monitorovanie a preskúmavanie programov auditov ako aj určenie trendov pre jednotlivé oblasti klienta auditu.

Ciele a vlastnosti

 • SW podpora technickej normy ISO 19011:2002 a iných typov auditov pre využitie v organizácii (VDA 6.1, ISO/TS16949:2009, QS9000, ...),
 • efektívna podpora pre záväznosť programov auditov ako manažérskeho nástroja pre monitorovanie a overovanie implementácie stratégie (ako aj politiky kvality/environmentu) do organizácie,
 • podpora procesne orientovaného programu auditu,
 • flexibilnosť aplikácie podľa požiadaviek zákazníkov (vzhľadom napr. na veľkosť, ciele organizácie, požiadavky zákazníkov organizácie, ...) s dôrazom na pridanú hodnotu pre zainteresované strany,
 • grafické hodnotenie výsledkov auditov - distribúcia agregovaných výsledkov,
 • odborná spôsobilosť a hodnotenie audítorov.

Komunikácia v module Q-integra eAudits
Atribúty riešenia Q-integra eAudits

 • manažment programov auditov - automatizácia, reportovanie a zlepšovanie,
 • história (výsledky predchádzajúcich auditov) a trendy,
 • riešenie nezhôd z programov auditov a prehľady ich stavov,
 • riadenie dokumentácie a záznamov auditu.

Prínosy implementácie Q-integra eAudits

 • komplexná podpora manažmentu programov auditov v celej oblasti organizácie podľa ľubovoľných štandardov - interné a externé audity,
 • zabezpečenie efektívnej komunikácie a podpory pre manažment programov auditov,
 • agregované informácie - výsledky auditov pre rozhodovanie na základe faktov,
 • monitorovanie a preskúmavanie programov auditov - okamžitý prehľad o výsledkoch (aj sérii) auditov,
 • reportovanie výsledkov auditov a elektronická distribúcia správ,
 • prehľad o všetkých nezhodách a opatreniach - nápravných a preventívnych opatreniach, návrhoch na inovácie a zlepšenie,
 • SW podpora pre zlepšovanie programov auditov ako efektívneho manažérskeho nástroja,
 • ochrana informácií.

Screenshoty