Rýchly výber modulu
Rýchly výber aplikácie
Aplikácie obsiahnuté
v Q-integra eProject
Adresár
Korešpondencia
Porady
Pracovné záznamy
Projektový manažment
Úlohy
Odporúčané aplikácie
Helpdesk
Databáza znalostí

Riešenia  Q-integra  Q-integra eProject
Manažment projektov
Q-integra eProject

Modul eProject je určený na plánovanie projektu a riadenie jeho realizácie. Pomocou modulu eProject získava firma prehľad o naplánovaní projektov, štádiu realizácie, o vykonaných činnostiach a pod. Súčasťou modulu eProject je db Pracovné záznamy, ktorá slúži na evidovanie pracovných záznamov s nadväznosťou na iné moduly Q-integra.

Modul eProject je efektívnym nástrojom pre naplnenie požiadaviek kapitoly 7.3 normy ISO 9001:2008.

Vlastnosti

 • grafické zobrazenie stavu rozpracovanosti projektu,
 • naplánovanie projektu na etapy a činnosti s pridelením zodpovednej osoby, realizačného týmu,
 • nadväznosti na iné moduly Q-integra (napr. tvorba úloh na splnenie projektu) s automatickým obojstranným prepojením,
 • evidencia pracovných záznamov z projektov resp. z modulu Helpdesk,
 • tvorba vzorových projektov s pripravenou štruktúrou a s využitím pre nové projekty,
 • prehľad o termínovom plnení zložiek projektu,
 • schvaľovanie projektu, pracovných záznamov,
 • prepojenie s osobnými kalendármi zodpovedných a riešiteľov,
 • jednoduchá príprava správ o stave projektu.

Komunikácia v module Q-integra eProject
Atribúty riešenia Q-integra eProject

 • vyhodnocovanie, analýza priebehu projektov,
 • prehľad o vykonaných činnostiach a pracovných záznamoch k projektu.

Prínosy implementácie Q-integra eProject

 • naplnenie požiadaviek pre návrh a vývoj podľa ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009,
 • elektronické naplánovanie, organizovanie a riadenie realizácie projektov,
 • poskytnutie komplexných informácií o pracovnom využití zamestnancov,
 • evidencia resp. vytvorenie prepojených dokumentov súvisiacich s projektom.