Rýchly výber modulu
Rýchly výber aplikácie
Aplikácie obsiahnuté
v Q-integra Environment
Environmentálne aspekty
Register právnych požiadaviek
Odporúčané aplikácie
Riadenie nezhody
Nápravné a preventívne opatrenia

Riešenia  Q-integra  Q-integra eRecords Environment
Riadenie záznamov o životnom prostredí
Q-integra eRecords Enviroment

V nadväznosti na moduly Q-integra modul eRecords Environment integruje riadenie ekológie vo firme do systému riadenia firmy. Je nástrojom k dosiahnutiu súladu ekonomických zámerov a environmentálnych požiadaviek a zabezpečenia trvalého rozvoja organizácie.

Q-integra eRecords Environment podporujú realizáciu požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2004, environmentálne aspekty, register právnych požiadaviek.

Vlastnosti

 • identifikácia a schvaľovanie environmentálnych aspektov,
 • hodnotenie dopadov aspektov podľa stanovených kritérií a ich váh,
 • zaznamenávanie histórie hodnotení dopadov aspektov,
 • tvorba a zobrazovanie súvisiacich dokumentov,
 • priraďovanie dokumentov právnych a iných požiadaviek k aspektom,
 • tvorba kópií aspektu pre rozdielne prevádzkové podmienky,
 • zabezpečenie evidencie dokumentov právnych a iných požiadaviek,
 • evidencia novelizácii požiadaviek.

Komunikácia v module Q-integra eRecords Environment
Atribúty riešenia Q-integra eRecords Environment

 • vytvorenie a schválenie systému environmentálnych aspektov a hodnotenie dopadov na životné prostredie,
 • vytvorenie a udržiavanie systému právnych požiadaviek súvisiacich so životným prostredím v podmienkach organizácie.

Prínosy

 • zavedenie funkčného a integrovaného systému environmentálneho manažmentu.