Rýchly výber modulu
Rýchly výber aplikácie
Aplikácie obsiahnuté
v Q-integra eRecords
Adresár
Meracie zariadenia
Nápravné a preventívne opatrenia
Návrhy na zlepšenie
Objednávky
Požiadavky na nákup
Reklamácie
Riadenie nezhody
Výber a hodnotenie dodávateľov
Odporúčané aplikácie
Úlohy
Korešpondencia
Zmluvy
Samostatné aplikácie
Služobné cesty
Údržba

Riešenia  Q-integra  Q-integra eRecords
Riadenie záznamov
Q-integra eRecords

Modul eRecords je určený pre riadenie preukaznej dokumentácie - záznamov - dôkazov o zhode s požiadavkami. eRecords zabezpečuje správne vyplnenie záznamu logikou dokumentu, triedenie, vyhodnocovanie a analýzy záznamov.

Pomocou modulu eRecords získava firma dôkazy o účinnom fungovaní systému manažmentu, meraní a monitorovaní procesov, analýzy a trendy z jednotlivých súborov záznamov.

eRecords spracovaním záznamov v elektronickej forme a ich automatickým vyhodnocovaním dáva firme základ pre zlepšovanie systému manažmentu - CPI neustálym zlepšovaním alebo formou reengineeringu.

Vlastnosti

 • logika záznamu -> správne vyplnené záznamy,
 • dynamické prepojenia a väzby na archiváciu záznamov -> ochrana údajov a dát,
 • schvaľovanie, určovanie zodpovedností a právomoci na základe organizačnej štruktúry, automatická identifikácia užívateľov, histórie záznamov,
 • evidencia, plánovanie a záznamy z činností firmy,
 • reporty z vyplnených údajov (k dátumu, podľa stavu - vyhovuje, nevyhovuje, podľa zodpovednej osoby, ....) a možnosti grafického zobrazenia v module Q-integra Reporting,
 • nadväznosti na iné moduly Q-integra (napr. informácie zákazníkovi o zistenej nezhode -> automatické obojstranné párovanie dokumentov pre reporting, ....).

Komunikácia v module Q-integra eRecords
Atribúty riešenia eRecords

 • zabezpečenie dôkazov o zhode,
 • vyhodnocovanie, analýzy a trendy zo záznamov.

Prínosy

 • podpora vedomostných dokumentov a tímovej spolupráce (napr. okamžité opatrenie pri zistenej nezhode a určenie tímu pre riešenie nezhody),
 • naplnenie požiadaviek na riadenie záznamov podľa ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009,
 • automatizované vyhodnocovanie záznamov, ktoré merajú a monitorujú firemné procesy -> zlepšovanie procesov,
 • v prípade neplnenia požiadaviek prepojené využitie nástrojov pre riešenie problémov a ich príčin (8D report) alebo preventívnej činnosti a návrhov pre zlepšenie.