Súvisiace služby:


Riešenia  Balanced Scorecard
iScorecard - manažment výkonnosti
Objavte váš nový výkon
Q-Integra iScorecard je unikátny nástroj pre podporu strategického systému merania výkonnosti firmy - Balanced Scorecard (BSC). Umožňuje prehľadné vyladenie stratégie, jej komunikáciu naprieč organizáciou, vlastnú realizáciu a priebežnú optimalizáciu. Q-Integra iScorecard je prepojiteľná na váš existujúci systém a vyžaduje len minimálne investície do IT.

Poskytuje rámec pre ustanovenie a komunikáciu vízie a stratégie na všetkých úrovniach riadenia. Ciele, prepojené vzťahmi príčina - následok v strategických mapách prehľadne zobrazujú historické trendy a aktuálne dosiahnuté výsledky. Systém spätnej väzby pomáha manažérom zamerať sa na kritické prvky a vytvára podmienky pre napĺňanie stratégie a neustále zlepšovanie výkonnosti firmy.

Q-Integra iScorecard Kaskáda predstavuje softvérovú nadstavbu nad Q-Integra iScorecard, ktorá umožňuje vytvorenie, správu a hodnotenie kaskády viacerých scorecardov v rámci organizácie. Prehľadným grafickým spôsobom zobrazuje výkonnosť na rôznych úrovniach, vrátane informácií o priradených cieľoch, ukazovateľoch a strategických iniciatívach. Výrazne tým prispieva k rýchlej identifikácii oblastí (napr. nákladových alebo hospodárskych stredísk) s nadpriemernou výkonnosťou alebo s potenciálom vzniku problému.

Q-integra iscorecard - architecture
Výhody
 • zvýši sa miera pozitívneho prijatia stratégie a pravdepodobnosť jej úspešnej realizácie
 • vzrastie chápanie súvislostí medzi činnosťami a oblasťami, zvýši sa motivácia zamestnancov
 • zjednodušia a zlúčia sa projekty implementácie stratégie do komplexného konceptu
 • vznikne na dialóg zameraná, rozsiahla vertikálna a horizontálna komunikácia stratégie na všetkých úrovniach
 • znížia sa náklady, pretože sa realizujú len projekty, ktoré priamo podporujú stratégiu
 • vybuduje sa základňa pre dlhodobé riadenie stratégie
 • urýchli a sprehľadní sa tvorba stratégie pomocou metodiky Balanced Scorecard

Vlastnosti
 • integrované prepojenie cieľov, ukazovateľov a iniciatív
 • grafické znázornenie plánu a predpovede verzus skutočný stav
 • interaktívna tvorba strategickej mapy
 • hodnotenie stratégie na úrovní perspektív a tém
 • agregované hodnotenie kaskádovaných scorecardov
 • vnáranie (drill-down), podľa zadefinovanej hierarchie scorecardov až na úroveň strategických tém
 • personalizovaný pohľad na výkonnosť na rôznych úrovniach organizácie
 • automatické načítanie potrebných dát z externých systémov alebo ich manuálne vkladanie
 • správa relevantných dokumentov: vízia, poslanie, politiky, ...
 • záznamy o zmenách dokumentov
 • schvaľovacie riadenie, pripomienkovanie
 • používanie šablón pre tvorbu nových cieľov, ukazovateľov, iniciatív a dokumentov
 • notifikácia prostredníctvom emailu
 • fulltextové vyhľadávanie
 • export súhrnných správ do formátu PDF
 • flexibilné nastavovanie prístupových práv

Možnosti využitia - metodológie
 • Balanced Scorecard (BSC)
 • Management by Objectives
 • Economic Value Added (EVA)
 • Six Sigma
 • EFQM Excellence Model & Baldrige Award

Požiadavky na systém a podporované platformy
Server
 • Operačný systém: Windows, Linux
 • Aplikačný server: JBoss AS, Oracle Weblogic alebo iný J2EE server
 • Databáza: Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, MySQL
 • Adresárové služby: OpenLDAP alebo iný LDAP server, Active Directory, User Database
 • E-mail: MS Exchange, Lotus Domino alebo iný SMTP server

Klient
 • Webový prehliadač: Internet Explorer alebo Mozilla Firefox s Adobe Flash Player a Adobe Reader

Podporované jazyky
 • Slovensky
 • Česky
 • Anglicky

Video
Prezentácia základnych funkcií aplikácie Q-integra iScorecard.

Screenshoty