Integrované systémy manažmentu:

 Súvisiace služby:

 Súvisiace produkty:


Poradenstvo  Integrované systémy manažmentu OHSAS 18001
OHSAS 18001
Poradenská činnosť zabezpečuje posúdenie a dokumentovanie východzieho stavu, mapovanie bezpečnostných rizík a implementáciu postupov na ich obmedzenie, vypracovanie dokumentácie k systému manažérstva kvality podľa normy OHSAS 18001, zavedenie systému riadenia do činnosti organizácie, vykonanie predcertifikačného interného auditu až po prípravu na certifikačný audit.
Výhody zavedenia normy:
 • minimalizácia poplatkov a pokút v oblasti BOZP,
 • zlepšenie pracovných podmienok pre pracovníkov,
 • minimalizácia rizík úrazov a chorôb z povolania,
 • zvýšenie spokojnosti a lojality zamestnancov,
 • zlepšenie imidžu spoločnosti.
Počas poradenskej a konzultačnej činnosti zabezpečujeme:
 • analýzu stavu organizácie,
 • zmapovanie bezpečnostných rizík v spoločnosti,
 • vypracovanie a implementáciu riešení na obmedzenie bezpečnostných rizík,
 • vypracovanie požadovanej dokumentácie,
 • vykonávanie interných auditov,
 • implementácia systému do riadenia organizácie,
 • poradenské činnosti pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.
solution3