Audit kybernetickej bezpečnosti

Audit kybernetickej bezpečnosti

Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s legislatívnymi požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby, s cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti a predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom. Auditom sa identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby s cieľom prijať opatrenia na ich odstránenie a nápravu a na predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom.

Výhody

 • Splnenie zákonných požiadaviek a povinnosti v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti,
 • zmiernenie rizika – preverenie zavedenia bezpečnostných opatrení a ich účinnosti, identifikácia nedostatkov v zabezpečení,
 • predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom a zvýšenie úrovne bezpečnosti,
 • dôvera zákazníkov – audit preukazuje váš záväzok v oblasti informačnej bezpečnosti.
  Z

  Poskytujeme

  • Oboznámenie so štandardami a manažmentom kybernetickej bezpečnosti,
  • GAP analýzu,
  • poradenské služby,
  • audit kybernetickej bezpečnosti.