ISO 27001

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Poradenská a konzultačná činnosť obsahuje analýzu stavu a zadefinovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS), identifikáciu, analýzu a vyhodnotenie rizík k aktívam organizácie, prípravu plánov zaobchádzania k definovaným rizikám, zavedenie praktík pre riadenie rizík, vypracovanie dokumentácie, zavedenie ISMS do činnosti organizácie, vykonanie interných auditov, prípravu organizácie pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.

Výhody zavedenia normy

 • prehľad o vlastných informačných aktívach a ich hodnote,
 • komplexné a systematické riadenie bezpečnosti,
 • efektívne riadenie investícií vkladaných do bezpečnosti,
 • plnenie legislatívnych požiadaviek,
 • konkurenčná výhoda,
 • zlepšenie imidžu spoločnosti.
  Z

  Poradenstvom zabezpečujeme

  • analýzu stavu organizácie a navrhnutie ďalšieho postupu pri zavádzaní ISMS,
  • zadefinovanie aktív spoločnosti,
  • vypracovanie metodiky pre riadenie rizík,
  • identifikáciu, analýzu a vyhodnotenie rizík k aktívam spoločnosti,
  • prípravu plánov zaobchádzania,
  • vypracovanie dokumentácie ISMS,
  • implementácia ISMS do procesov a činností organizácie,
  • vykonávanie interných auditov ISMS,
  • príprava organizácie pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.