Q-integra Scorecard

Manažment výkonnosti

Q-integra Scorecard je unikátny nástroj pre podporu strategického systému merania výkonnosti firmy – Balanced Scorecard (BSC). Umožňuje prehľadné vyladenie stratégie, jej komunikáciu naprieč organizáciou, vlastnú realizáciu a priebežnú optimalizáciu. Q-integra Scorecard je prepojiteľná na existujúci systém organizácie a vyžaduje len minimálne investície do IT.

Aplikácia poskytuje rámec pre ustanovenie a komunikáciu vízie a stratégie na všetkých úrovniach riadenia. Ciele, prepojené vzťahmi príčina – následok v strategických mapách prehľadne zobrazujú historické trendy a aktuálne dosiahnuté výsledky. Systém spätnej väzby pomáha manažérom zamerať sa na kritické prvky a vytvára podmienky pre napĺňanie stratégie a neustále zlepšovanie výkonnosti firmy.

Q-integra Scorecard Cascade predstavuje softvérovú nadstavbu nad Q-integra Scorecard, ktorá umožňuje vytvorenie, správu a hodnotenie kaskády viacerých scorecardov v rámci organizácie. Prehľadným grafickým spôsobom zobrazuje výkonnosť na rôznych úrovniach, vrátane informácií o priradených cieľoch, ukazovateľoch a strategických iniciatívach. Výrazne tým prispieva k rýchlej identifikácii oblastí (napr. nákladových alebo hospodárskych stredísk) s nadpriemernou výkonnosťou alebo s potenciálom vzniku problému.

Možnosť využitia – metodológie:

 • Balanced Scorecard (BSC),
 • Management by Objectives,
 • Economic Value Added (EVA),
 • Six Sigma,
 • EFQM Excellence Model & Baldrige Award.

Interaktívna tvorba strategickej mapy

 • rýchle a efektívne formovanie mapy strategických cieľov organizácie,
 • grafické zobrazenie vyhodnotenia perspektív a cieľov,
 • jednoduchá tvorba väzieb strategických cieľov a označenie ich intenzity.

Hodnotenie stratégie na úrovni perspektív a tém

 • vnáranie (drill-down), podľa zadefinovanej hierarchie scorecardov až na úroveň strategických tém,
 • agregované hodnotenie kaskádovaných scorecardov,
 • integrované prepojenie cieľov, ukazovateľov a iniciatív.

Prehľadné grafické zobrazenie výsledkov výkonnosti organizácie a ich výkon v čase

 • podpora transparentnosti a zdieľania informácií,
 • zobrazenie  výkonnosti vo zvolených časových intervaloch, požadovenej štruktúre,
 • jednoduché zadanie výsledných hodnôt sledovaných ukazovateľov alebo automatického načítavania meraných hodnôt z rôznych zdrojov.

Personalizovaný pohľad na výkonnosť 

 • prehľadné zobrazenie zodpovedností,
 • grafické zobrazenie výsledkov,
 • rýchle zobrazenie detailov výsledku-grafu, budíka, tabuľky…
 • možnosť definovania sledovania prioritných výsledkov.

Funkcionalita

 • grafické znázornenie plánu a predpovede verzus skutočný stav,
 • automatické načítanie potrebných dát z externých systémov alebo ich manuálne vkladanie,
 • správa relevantných dokumentov: vízia, poslanie, politiky, …,
 • záznamy o zmenách dokumentov,
 • schvaľovacie riadenie, pripomienkovanie,
 • používanie šablón na pre tvorbu nových cieľov, ukazovateľov, iniciatív a dokumentov,
 • notifikácia prostredníctvom emailu,
 • fulltextové vyhľadávanie,
 • export súhrnných správ do formátu PDF,
 • flexibilné nastavovanie prístupových práv. 

Prínosy

 • zvýši sa miera pozitívneho prijatia stratégie a pravdepodobnosť jej úspešnej realizácie,
 • vzrastie chápanie súvislostí medzi činnosťami a oblasťami, zvýši sa motivácia zamestnancov,
 • zjednodušia a zlúčia sa projekty implementácie stratégie do komplexného konceptu,
 • vznikne na dialóg zameraná, rozsiahla vertikálna a horizontálna komunikácia stratégie na všetkých úrovniach,
 • znížia sa náklady, pretože sa realizujú len projekty, ktoré priamo podporujú stratégiu,
 • vybuduje sa základňa pre dlhodobé riadenie stratégie,
 • urýchli a sprehľadní sa tvorba stratégie pomocou metodiky Balanced Scorecard.