Q-Risk

Riadenie rizika

Aplikácia Q-integra Risk slúži na správu informačných a operačných rizík počas ich celého životného cyklu – od identifikácie cez analýzu, hodnotenie, zaobchádzanie až po monitorovanie.

Umožňuje vytvorenie prehľadného katalógu aktív s možnosťou zaraďovania aktív do kategórií a skupín pre hromadné priraďovanie hrozieb a zraniteľností.

Vďaka svojej jednoduchosti a spôsobu práce s rizikom významne šetrí čas a zdroje potrebné pre efektívny manažment rizík.

Q-Risk efektívny nástroj pre manažment rizík

 • identifikácia rizík s možnosťou ich prepojenia na aktíva,
 • kategorizácia rizík,
 • implementácia vlastnej metodiky hodnotenia rizík,
 • jednoduché zadávanie parametrov hodnotenia,
 • manažment ošetrenia rizík,
 • monitorovanie rizík,
 • kopírovanie referenčných rizík a opatrení,
 • ošetrenie identifikovaných hrozieb a zraniteľností aktív organizácie (Matica rizík),
 • podpora viacerých domén manažmentu rizík,
 • migrácia dát z iných systémov.

Q-Assets – dodatkový modul pre riadenie informačných rizík

 • predpripravené katalógy všeobecných hrozieb a zraniteľností,
 • evidencia, hodnotenia a kategorizácia aktív s prepojením na ich hrozby a zraniteľnosti,
 • správa hrozieb a zraniteľnosti v profiloch aktív,
 • import a export katalógov hrozieb, zraniteľností a aktív, vrátane ich hodnotenia a kategorizácie,
 • implementácia vlastnej metodiky hodnotenia aktív,
 • platforma pre identifikáciu informačných rizík.

Prehľadné reporty pre manažérov

 • prioritné riziká,
 • vývoj a stav rizík,
 • kľúčové opatrenia,
 • plán opatrení,
 • podklad pre strategické rozhodovanie i ad-hoc analýzu,
 • funkcia „Drill Down“ – postupne zobrazovanie až na úroveň detailu,
 • zobrazenie retrospektívnych pohľadov,
 • export dát.

Prínosy

 • rýchle a jednoduché zavedenie pravidiel riadenia rizík organizácie do praxe,
 • uplatnenie zásady “need to know”, s cieľom vyhnúť sa zverejneniu citlivých informácií,
 • naplnenie požiadaviek legislatívy, noriem a tretích strán,
 • poskytnutie podkladov na rozhodovanie o prioritných investíciách,
 • získanie preukazného nástroja pre interné a externé audity,
 • jasné rozdelenie zodpovednosti,
 • zvýšenie bezpečnosti organizácie,
 • zlepšenie imidžu organizácie.