GDPR

(General Data Protection Regulation)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Poradenská činnosť zabezpečuje analýzu a zdokumentovanie stavu plnenia požiadaviek definovaných v GDPR s navrhnutím ďalšieho postupu, vytýčenie opatrení k plneniu požiadaviek, vypracovanie potrebnej dokumentácie a dokumentov, implementáciu požiadaviek GDPR do procesov/postupov v organizácii, navrhnutie opatrení na riešenie rizík, definovanie bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov, implementácia nových procesov a požiadaviek GDPR, vykonávanie vzdelávania v oblasti GDPR.
Z

Poradenstvom zabezpečujeme

  • analýzu stavu organizácie,
  • vytýčenie opatrení k plneniu požiadaviek,
  • vypracovanie a implementáciu postupov na elimináciu bezpečnostných rizík,
  • navrhnutie mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov,
  • vypracovanie požadovanej dokumentácie a dokumentov,
  • implementáciu požiadaviek GDPR do systému riadenia organizácie,
  • vzdelávanie v oblasti GDPR.