ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Poradenská činnosť zabezpečuje analýzu a  zdokumentovanie východzieho stavu organizácie voči plneniu normy ISO 45001 a navrhnutie ďalšieho postupu, mapovanie bezpečnostných rizík a implementáciu postupov na ich obmedzenie, vypracovanie dokumentácie k systému riadenia podľa normy ISO 45001, zavedenie systému riadenia do činnosti organizácie, vykonávanie interných auditov, príprava organizácie pred vykonaním auditov certifikačným orgánom.

Výhody zavedenia normy

 • minimalizácia poplatkov a pokút v oblasti BOZP,
 • zlepšenie pracovných podmienok pre pracovníkov,
 • minimalizácia rizík úrazov a chorôb z povolania,
 • zvýšenie spokojnosti a lojality zamestnancov,
 • zlepšenie imidžu spoločnosti.
Z

Poradenstvom zabezpečujeme

 • analýzu stavu organizácie,
 • zmapovanie bezpečnostných rizík v spoločnosti,
 • vypracovanie a implementáciu postupov na elimináciu bezpečnostných rizík,
 • vypracovanie požadovanej dokumentácie,
 • implementáciu systému do riadenia organizácie,
 • vykonávanie interných auditov,
 • poradenské činnosti pred vykonaním auditov certifikačnou organizáciou.