Služby

Manažérske systémy

Naše riešenia sú jednoduché, efektívne, účinné, zvyšujú výkonnosť, prosperitu a sú orientované na zákazníka. Produkty a forma spolupráce sú plne prispôsobiteľné Vašim potrebám a požiadavkám:

  • komplexná podpora manažmentu vrátane podpory informačných technológií,
  • vybrané produkty podľa potreby (určený rozsah konzultácií a poradenstva, školenia, tréningy, dokumentačné služby, …).

Audit kybernetickej bezpečnosti

Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s legislatívnymi požiadavkami na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby, s cieľom zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti a predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom.

TISAX

Potrebujete získať nové obchodné príležitosti alebo preukázať, že ako dodávateľ spĺňate náročné požiadavky informačnej bezpečnosti? Získajte potvrdenie v podobe TISAX Label s platnosťou na 3 roky!

Naše služby vám pomôžu:

  • znížiť riziko potenciálneho vzniku neželaných udalostí a následných časových a finančných strát,
  • riešiť bezpečnostné incidenty,
  • zvýšiť úroveň bezpečnosti.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Od roku 2018 majú povinnosť ochrany osobných údajov všetky organizácie, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Poskytneme Vám analýzu stavu organizácie, vytýčime opatrenia k plneniu požiadaviek a postaráme sa nielen o komplexnú dokumentáciu, ale aj o vzdelávanie v tejto oblasti.

Manažment výkonnosti

Potrebujete presadiť stratégiu? Ako? Pomocou Balanced Scorecard a našich služieb vyhoviete kľúčovým výzvam podnikateľského jednania – realizujete svoju stratégiu.

Naše služby vám pomôžu:

  • presadiť stratégiu do praxe,
  • sprehľadniť reporting,
  • zjednodušiť proces plánovania.

Pri implementácii Balanced Scorecard využívame podporu informačných technológií.

IT služby

Cieľom našich IT služieb je pomôcť zákazníkom realizovať ich podnikateľské vízie a zámery prostredníctvom informačných technológii.

Poskytujeme rad služieb, ktoré umožňujú okamžité riešenie Vašich požiadaviek, problémov, či krízových situácií. Komplexnou ponukou služieb podpory zabezpečujeme nepretržitý chod implementovaných informačných systémov a neustále spracovanie a vyhodnocovanie všetkých potrebných informácií.